สุข-ทุกข์ ไม่ใช่ของจริงสุข-ทุกข์นี้เป็นเพียงอาการ
อาการของสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ของจริง
ที่มันให้ความหนัก-เบาแก่เรา
เพราะเราเข้าไปจับไปแบก
ไปถือเอาความยินดี-ยินร้ายเป็นของเรา
ถ้าเราพิจารณาในแง่ไตรลักษณ์
คือลักษณะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
สุข-ทุกข์ ยินดี-ยินร้าย 
...มันเป็นเพียงสภาวะที่มีอยู่ในโลก

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม

ความดีให้รีบทำขณะนี้         ความดี คือการบำเพ็ญทาน ความดี คือการรักษาศีล ความดี คือการบำเพ็ญจิตตภาวนา ให้รีบทำในขณะนี้ทีเดียว พระพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ เหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะ ให้รีบดับ ไม่ใช่ไหม้บ้านไหม้ช่องนะ ไหม้ผมบนศีรษะนี่ ต้องดับทันที การทำความดีก็ต้องรีบทำทันทีเหมือนกัน ทันทีทุกขณะ

                                                                                                     หลวงปู่แบน ธนากโร

ความว่างเป็นปกติของใจความว่างเป็นปกติของใจ ที่ไม่มีกิเลส 
กิเลสทำให้ใจขุ่นมัว เพราะความเห็นผิด 
จิตไปติดอยู่กับสิ่งที่เราเห็น ขาดสติปัญญา 
ไม่ได้สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ปล่อยให้ออกไปตามสิ่งที่รู้

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน
ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน
กิเลสมุ่งมั่นในการเกาะยึด...

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ