พิจารณาจนเห็นชัดในเวทนา เป็นหน้าที่ของเรา


เรื่องจิต...
จะสงบ  หรือไม่นั้นไม่ต้องถือเป็น...ข้อ...อุปสรรค
การพิจารณา  
จนเห็นชัดในเวทนา  เป็นหน้าที่ของเรา
จงพิจารณา...
จนแตกสลายนั้นแล  เป็นศิษย์มีครูแท้
ความอ่อนใจ...
จะเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลส ครูบาอาจารย์ทุกท่าน
ไม่เคยแก้กิเลส  ด้วยความอ่อนใจ ท้อใจ
ท่านแก้กิเลสได้
เพราะ...ความกล้าหาญ ทั้งนั้น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by sabrinabasler_fotografie from pixabay

Cr.เพจ วัดพระธาตุขุนบง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

อย่าบ้า และ ติดบุญ


"บุญ" แม้ที่สุด
ก็ต้องปล่อยคืนไว้กับโลก
แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรสะสมที่สุด
เพราะมันนำมาใช้และช่วยเหลือได้
ยามที่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏ
เพียงแต่ต้องหมั่นเตือนตน 
"อย่าบ้า และ ติดบุญ"

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by naturepost from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

หากรักความหลุดพ้น


หากรักความหลุดพ้นจริงๆ
เริ่มจากการฝึกเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่ง
ต่อมาให้ฝึกที่จะไม่ยึดความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึกใดๆ ว่าเป็นของตน
และท้ายสุด 
ให้ฝึกข้ามพ้นความเป็นสมมุติ
เพื่อความพ้นไปแท้จริง

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by Syaibatulhamdi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความรู้สึกตัวนี้ เกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติ


ความรู้สึกตัวนี้
เกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติโดยแท้
เมื่อความคิดเกิดขึ้น เราเห็นมัน รู้มัน และเข้าใจมัน
เมื่อเราเห็นความคิดก็จะหยุดด้วยตัวของมันเอง
เมื่อความคิดหยุดลง ปัญญาก็เกิดขึ้น
และเรารู้ถึงที่มาของ โทสะ โมหะ โลภะ
เรารู้ว่า โทสะ โมหะ โลภะ 
มิใช่เป็นตัวของเรา
ขณะใดที่เราไม่ได้เห็น ชีวิตของเราเอง 
ไม่เห็นจิตใจของเราเอง
ขณะนั้นเราขาดความรู้สึกตัว 
เราลืมตัวของเราไป
เมื่อเราขาดความรู้สึกตัว โทสะ โมหะ โลภะ ก็เกิดขึ้น
เมื่อมันเกิดขึ้น เราจึงเป็นทุกข์ คนทุกคนเกลียดทุกข์
แต่เราไม่รู้จักทุกข์ เราจึงแสวงหาความสงบ
ดังนั้นเราจึงไม่อาจหาความสงบ
ได้โดยการนั่งเพียงอย่างเดียว
นั้นมิใช่หนทางไปสู่ความสงบ
ความสงบที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้น
เป็นความสงบที่เป็น
อิสระจากโทสะ
อิสระจากโมหะ
อิสระจากโลภะ
และความสงบชนิดนี้อยู่ในคนทุกคนโดยไม่ยกเว้น 

หลวงพ่อเทียน จิตสุโภ
แด่เธอ...ผู้รู้สึกตัว
วิถีแห่งการเจริญสติ
หนังสือแห่งการฝึกฝนตนเอง

Image by Peggychoucair from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

จิตรู้ เป็นจิตที่ทำหน้าที่ รู้จิตรู้ เป็นจิตที่ทำหน้าที่ รู้ 
โดย ไม่มีเจตนาจะรู้
ผู้ปฏิบัติ  ไม่ต้องทำจิตรู้ขึ้นมา
เพียงรู้ว่าจิตหลง ส่งนอก-ส่งใน
จิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเอง..
จิตรู้เป็น จิตที่ตั้งมั่น เป็นกลาง ไร้น้ำหนัก
แต่เกิดอยู่ได้วับเดียวก็ดับไป
หมั่นตามรู้ทันความรู้สึกและพฤติกรรมของจิตเนืองๆ 
เพื่อให้จิตรู้เกิดบ่อยๆ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
Cr. Fb. ธรรม ชิด ใกล้

Image by neelam279 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตย่อมกลับสู่ธรรมชาติเดิมของจิต


เมื่อดอกไม้มีกลีบครบ 5 กลีบ
ดอกไม้นั้นก็สมบูรณ์
จากนั้นผลจะปรากฏเองตามธรรมชาติ
พระโพธิธรรม
.
ดอกไม้สวยหรือไม่สวย 
คนต่างหากที่พูด ดอกไม้ไม่ได้พูด 
ดอกไม้แค่ทำหน้าที่ของดอกไม้ 
คือมีกลีบครบ 5 กลีบ
เฉกเช่นเดียวกับจิต 
จิตแค่ทำหน้าที่ของจิตคือรับรู้อารมณ์ 
ความคิดปรุงแต่งต่างหาก
ที่ไปปรุงแต่งจิตว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดี
เมื่อใด จิตทำหน้าที่ของจิต
เพียงสักว่ารู้อารมณ์
เมื่อนั้น จิตย่อมกลับสู่ธรรมชาติเดิมของจิต
จิตนั้นก็สมบูรณ์
จากนั้นผลจะปรากฏเองตามธรรมชาติ

ชีวา นาวิน
เพจ เซน

Image by neelam279 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน


ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน
รู้ให้ทันเวลา มากเพียงใด ก็ยิ่งดี
ความรู้ทัน เท่านั้นที่จะทำให้ อารมณ์ดับ
อารมณ์ทั้งหลาย เกิดแล้วดับ ได้เร็วเพียงใด
ก็จะทำให้ใจอันเป็นที่รองรับอารมณ์นั้น
พ้นจากความซัดส่าย ฟูขึ้นแฟบลง ได้เร็วเพียงนั้น 
ได้มี ความสงบสุข ไม่หวั่นไหวไปตาม
อำนาจของอารมณ์ทั้งหลาย หรือ มาร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19

Image by MabelAmber from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เปรียบดั่งเมล็ดพืชแห้ง..


เปรียบดั่งเมล็ดพืชแห้ง..
.
เมล็ดพืชแห้ง ที่ปราศจากน้ำ
ไม่สามารถงอกขึ้นมาเป็นต้นได้ ฉันใด
ความคิด ที่ปราศจากการยึดถือ
ก็ไม่สามารถงอกขึ้นเป็นความทุกข์ได้ ฉันนั้น
.
ผู้คนทั้งหลายต่างชื่นชมกับความคิดบวก และประณามความคิดลบ   
ทั้งที่ล้วนเป็นเพียงความคิด  เกิดและดับ มาและไปอย่างไร้ร่องรอย  
อยู่ที่ว่าใจจะหลงไปยึดติด หลงคล้อยตาม และขยายความคิดนั้นให้เพิ่มขึ้นหรือไม่
.
คนยึดความคิดบวก ก็ทุกข์แบบคนคิดบวก
คนยึดความคิดลบ ก็ทุกข์แบบคนคิดลบ
เมื่อหมดยึดก็หมดทุกข์  ที่เหลือคือใช้ความคิดด้วยความรู้เท่าทัน 
ให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อโลกโดยไม่ยึด  เท่านั้นเอง
.
รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

Image by MabelAmber from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

หากเข้าใจสภาพตามจริงของจิต


...การได้มาซึ่งระดับสมาธิ
เป็นฌานระดับต่างๆ นั้น  
มิใช่ส่วนแห่งการสิ้นกิเลส  
เป็นเพียงสุขวิหารที่อาศัยของจิตชั่วขณะ  
และเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทราบว่า
จิตไม่อาจนิ่งอยู่ได้โดยถาวร  
โดยสังเกตตอนจิตถอนออกจากฌาน 
ก็ไปนึกไปคิด  หากไปยึดว่าจิตต้องนิ่งตลอด 
ก็จะเกิดกิเลสเป็นทุกข์  
หากเข้าใจสภาพตามจริงของจิต
ว่าเป็นเช่นนั้นเอง  กิเลสก็ดับไป วางว่าง 
.
ซึ่งผู้สิ้นกิเลสในบางกลุ่มจึงไม่ได้สมาธิ
ระดับฌานเลยก็มี 
นั่นก็คือ กลุ่มพระอรหันต์สุขวิปัสสโก 
.   
เพราะความสิ้นกิเลสมาจากการถอนอุปาทาน
ในขันธ์ ๕ ได้สิ้น  โดยเฉพาะส่วนของจิตนี่  
ต้องเข้าใจสภาพจิตตามจริงว่า เป็นเพียงธาตุรู้  
อันเกิดจากการกระทบเท่านั้น

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ที่สุดของศีล ที่สุดของสมาธิ ที่สุดของปัญญา


ที่สุดของศีล ที่สุดของสมาธิ ที่สุดของปัญญา
.
หลวงพ่อปราโมทย์ : ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัว ท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ ท่านถามหลวงปู่เทสก์ บอกว่า หลวงปู่ ที่สุดของศีลคืออะไร ที่สุดของสมาธิคืออะไร ที่สุดของปัญญาคืออะไร
.
หลวงปู่เทสก์ตอบในหลวงนะ ที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัติ เจตนางดเว้นทำชั่ว ที่สุดของสมาธิคืออัปนาสมาธิ ที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์
.
ถ้าไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ เรียกได้ว่าไม่มีปัญญาจริงหรอก เป็นปัญญาตื้นๆ ซึ่งไม่พอที่จะต่อสู้กับกิเลส เพราะฉะนั้นที่เราภาวนาเนี่ย ก็เพื่อให้เกิดปัญญา ปัญญาก็คือการเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ทนอยู่ไม่ได้ เราบังคับไม่ได้ เป็นไตรลักษณ์
.
พอเห็นตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก
.
เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจทิศทางของการปฏิบัติให้ดี เราไม่ได้ภาวนาเอานิ่งเอาสงบ การนิ่งการสงบเป็นการพักผ่อน เราต้องภาวนาให้เกิดปัญญา เห็นความจริงของกายของใจ อยากเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่คิดเอาเอง ต้องดูความจริง ดูของจริง ว่ากายจริงๆเป็นอย่างไร จิตใจจริงๆเป็นอย่างไร ไปนั่งคิดเอาเองไม่ได้ผลหรอก
.
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา