รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ใจตนเอง
รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ใจตนเอง
ถ้าเราพิจารณาธรรมะ ..เราพิจารณาที่ใจเรา 
น้อมเข้ามาที่ใจ มารู้อยู่ที่ใจ
นึกแต่เพียงว่าสิ่งภายนอกเป็นเพียงอารมณ์
สิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติเท่านั้น...
รู้นอกเป็นสมุทัย รู้ในเป็นมรรค
ถ้าไปรู้นอก เป็นเหตุให้สร้างบาป สร้างกรรม
ถ้ารู้ในเป็นเหตุให้ละวาง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

คิดแค่ลมหายใจเข้า-ออกก็พอไม่ต้องคิดไกลไปถึงโน่นหรอก ว่าชีวิตทั้งชีวิตจะเอาอย่างไร
เอาเฉพาะลมหายใจเข้ากับลมหายใจออก คิดแค่นั้น
ถ้าเราอาศัยความปรุงแต่ง คิดไปรอบจักรวาล ก็ไม่จบหรอก
แต่ถ้าจะหาทางจบ เราหาสิ่งที่ใกล้ตัวเรา
สิ่งที่ใกล้ที่สุดคือ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
คิดแค่นี้ และให้มันเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนด
เป็นที่ตั้งแห่งความสงบ เป็นที่ตั้งแห่งความมั่นคง...

พระอาจารย์ปสันโน