จิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การที่บุคคลจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ จะต้องคลายความยึดถือในตัวตน...

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ผ้าขาวก็เป็นพระได้          ไม่ใช่แค่หัวโล้นผ้าเหลืองจะเป็นพระนะ ผ้าขาวก็เป็นได้ ใจมันเป็นพระเอง นี่เราอยากได้เป็นพระอรหันต์ อยากนิพพาน แต่ไม่ทำเอา มันก็ไม่ได้ มันได้เท่าที่มันจะเป็นนั่นแหละ คือเป็นทุกข์ ไม่อยากเป็นก็ต้องเป็น...

                                                                                                      หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ

การเจริญสติการเจริญสติ
คือการพัฒนาศักยภาพสติปัญญาโดยแท้

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

ธรรมอันพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมอันพ้นทุกข์ 
ธรรมอันพ้นทุกข์คืออะไร ? 
ธรรมอันพ้นทุกข์ท่านสอนไว้คือ ไม่มีอุปาทาน 
เมื่อตัวอุปาทานยังมีอยู่ จิตนั้นยังไม่พ้นทุกข์ 
ความทุกข์เกิดจากอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น 
ถ้าจิตไม่มีอุปาทานแล้ว จิตนั้นก็ไม่ร้อน 
นี่แหละธรรมอันพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้า

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป