จิตที่มี “คุณภาพ”
จิตที่มี “คุณภาพ” จะเห็นสิ่งต่างๆ 
ตามที่มันเป็นอย่างนั้นเอง

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การภาวนาพัฒนาจิตต้องไม่เลือกเวลาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้มีเมตตาธรรมจะทำความสงบจิตเร็วผู้มีเมตตาธรรมจะทำความสงบจิตเร็ว ความสงบจะเกิดขึ้นเร็ว 
นี่ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจ 
คือถ้าหากว่าเรามีเมตตาภายในจิตใจของเรา 
ก็คือเราไม่มีความรำคาญ ความหงุดหงิด
และไม่แบกความไม่พอใจไว้ เรามักจะแผ่ออก 
แม้แต่ความน้อยใจเสียใจ ถ้าเรามีเมตตาธรรม 
มันไม่ค่อยจะเกาะไว้ที่จิตใจของเรา 
เวลาเราทำสมาธิ จิตก็จะสงบเร็ว
สาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะว่าจิตเป็นสุขอยู่แล้ว 
อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอน 
จิตใจที่มีความสุข สมาธิจะเกิดขึ้นง่าย

พระอาจารย์ปสันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา