จิตใจเรานี้มักไหลไปสู่อารมณ์โลก...จิตใจเรานี้มักไหลไปสู่อารมณ์โลก 
ทำให้เห็นผิดในของที่ไม่งาม ว่างาม
ที่เป็นทุกข์ เห็นว่าเป็นสุข ที่ว่าไม่เที่ยง เป็นเที่ยง 
ที่ไม่มีตัวตน เห็นว่ามีตัวตน 
เมื่อเราทำศีล สมาธิ ปัญญา เกิดมีขึ้น
ภายในจิตใจตนสมบูรณ์เต็มที่แล้ว 
จิตย่อมถอนความรู้ความเห็นผิดๆ
ได้อย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องบังคับเลย

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

การละกิเลส เพียงสงบยังไม่พอการละกิเลสจะหมดสิ้นไปได้นั้น
ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสงบอยู่เท่านั้น ยังไม่พอ
จะต้องกำหนดพิจารณา
ให้เห็นแจ้งด้วยญาณ
ด้วยปัญญาตาใจว่า รูปนาม กายใจ
ตัวตนเรานี่แหละ
ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอน

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร