ให้ค่าสิ่งใด


ให้ค่าสิ่งใด
สิ่งนั้นมีจริงขึ้นมาทันที..
ตัวตนเราเขา ก็มีตามมา..
ชอบ ไม่ชอบ ก็มีตามมา..
และอีกสารพัดล้านเรื่อง
ก็ มี ต า ม ม า..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by FlashBuddy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สรุปเหลือหนึ่งคือ ความไม่ประมาท


คำสอนของพระพุทธเจ้า
มีอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
อยู่ในพระไตรปิฎก
แยกเป็นพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก
พระอภิธรรมปิฎก
สรุปลงมาเหลือสามคือ
ศีล สมาธิ ปัญญา
ย่อลงมาเหลือสองคือ
สติกับสัมปชัญญะ
สรุปเหลือหนึ่งคือ
ความไม่ประมาท

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

Image by ID 41330 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา