จะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือ


ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า 
ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น 
เพื่อให้มันพ้นทุกข์ เพื่อให้เราได้ 
ได้เป็นพระอริยะ 
เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์ 
เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน 
เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย 
เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ 
ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่ 
มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้

คุณมาลี ปาละวงศ์

Image by Bru-nO from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนารู้เฉยๆ จึงเป็นการกระทำที่เลิศสุด


การวิปัสสนา หรือปฏิบัติธรรมเจริญอริยมรรคนั้น
เป็นการทำกรรมเพื่อสิ้นสุดกรรม
หรือเรียกว่ากรรมเหนือกรรมก็ได้
เป็นกรรมที่เรียกว่าอกรรมกิริยา
ทำชนิดไม่ทำ ดูชนิดที่ไม่จ้อง
เห็นชนิดที่ไม่ต้องการอะไร รู้โดยไม่รู้อะไร
รู้เฉยๆ จึงเป็นการกระทำที่เลิศสุด
พอไปรู้ว่ามันไม่มี เมื่อไม่มี
ก็ไม่ต้องปล่อย ไม่ต้องวาง
การปล่อยวางสิ่งไม่มีนั้น เป็นความยึดติด

ท่านเขมานันทะ

Image by Bru-nO from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา