เปลี่ยนความคิด คือเปลี่ยนโลกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อพรากจิตออกจากกาย..ร่างกายเรานี้ ถ้าไม่มีจิตเข้าไปยึดถือแล้ว
มันก็เหมือนกับก้อนถ่านที่ดำๆ นี่แหละ
ถ้าจิตเข้าไปยืดถือ มีตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นแล้ว
มันก็จะกลายเป็นถ่านไฟก้อนแดง ๆ
ฉะนั้น เมื่อเราพรากจิตออกเสียจากกาย
มีแต่สติรู้อย่างเดียว
กายนี้ก็จะต้องดับ
เหมือนก้อนถ่านไฟที่ดับแล้ว ฉะนั้น 

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจิตที่ฝึกดีแล้ว ไม่กังวลวิบากของสังขาร
วิบากของสังขารนี้ แม้จะเป็นพระอริยเจ้าชั้นไหน 
ก็ต้องต่อสู้จนกว่าจะขาดจากกันได้ ไม่เกี่ยวข้องกันอีก
แต่ตามปรกติ ‎สภาวะของจิตนั้น‬
‪มันยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้‬เอง
เพียงแต่‎จิตที่ฝึกดีแล้ว‬ เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น 
ย่อมละและระงับได้เร็ว‬
‎ไม่กังวล‬ ‎ไม่ยึดถือ‬
หมดภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น
มันก็แค่นั้นเอง..


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา