ถ้าไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็น ทุกขัง..ถ้าไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็น ทุกขัง 
ก็จะเกิดการ "ขังทุกข์"
ถ้าไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นแค่ชั่วคราว
ก็จะเกิด "คราวชั่ว"

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

วิถีจิตย่อมเดี๋ยวมัวเดี๋ยวสว่างจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เวียนว่ายเพราะไม่เชื่อความคิดเป็นมายาความคิดแท้ที่จริงมันเป็นเพียงมายา 
สิ่งที่มนุษย์คิดไม่ว่าคิดอะไรล้วนเป็นมายา
เป็นของไม่จริง เป็นของหลอกลวง 
แต่น่าสงสารที่ไม่มีมนุษย์เชื่อเช่นนี้ 
มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด
ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด 
จนกว่าจะรู้ว่า สิ่งที่คิดมันคือของไม่จริง 
คิดน่ะคิดได้ แต่ขอให้รู้ว่ามันเป็นของไม่จริง 
ทำได้ระดับนี้ก็จะพบความว่าง
ทุกๆ ครั้งที่คิดว่าสิ่งที่คิดมันไม่ใช่ของจริง

สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นิพพานอยู่ที่จิตหลุดพ้นปราศจากนึกคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่า ท่านทั้งหลาย
อย่าได้กลัวต่อคำว่านิพพานเลย 
เพราะนิพพานคำนี้ เป็นชื่อของความสุข
ที่แท้นิพพานก็อยู่ที่จิตหลุดพ้นปราศจากนึกคิด 
ที่เรียกว่าสังขารนั่นเอง 
ดังพุทธองค์ตรัสแก่พราหมณ์ว่า 
สงฺขารานํ ขยํ ยตฺวา อกตญฺญูสิพฺราหฺมณ 
แปลว่าท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้ว 
จักรู้นิพพานที่ปัจจัยทำไม่ได้นะ พราหมณ์ฯ
เป็นอันว่าเมื่อเรามาฝึกหัดทำใจ ให้ปราศจากนึกคิด 
คือสังขารได้ตาม "หลักภาวนา"
ก็ย่อมจะถึงนิพพานได้ โดยไม่ต้องสงสัย 
เพราะนิพพานใช่เมืองฟ้า เมืองพรหมที่อื่น
แต่เมืองฟ้าเมืองพรหมที่ใจนี่เอง

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา