การไร้ตัวตน ก็ไม่มี


พระพุทธองค์
กล่าวว่า ตัวตน นั้นเป็นโทษ
แล้วทรงสอนเรื่อง การไร้ตัวตน
พระองค์ทรงสอนอีกว่า
ตัวตน ก็ไม่มี
การไร้ตัวตน ก็ไม่มี

ท่านนาคารชุน 
มูลมัธยามกะการิกา
----------------------------
The Buddhas impute a ‘self’, teach ‘selflessness’, 
and teach that there is neither self nor selflessness.

NAGARJUNA

*Mulamadhyamakakarika

เพจ มหายานธิเบต

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การวางใจที่ถูกต้อง


การฝึกปฏิบัติธรรม
ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม
ระดับเบื้องต้น ระดับท่ามกลาง
หรือระดับที่สุด
สิ่งสำคัญที่สุด คือการวางใจที่ถูกต้อง
.
การวางใจที่ถูกต้อง เป็นอย่างไร?
ก็คือ เดินอยู่ในเส้นทาง ที่เรียกว่า
ทางสายกลาง นั่นเอง
.
เส้นทางสายกลาง เพื่อกลับคืนสู่
ความเป็นกลางของธรรมชาติ
นั่นคือ การวางใจที่ถูกต้อง
ละความพอใจ ไม่พอใจในโลก
.
เวลามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น
เราก็มักเกิดความรู้สึกที่พอใจขึ้นมา
ก็รู้เท่าทัน ละความพอใจในโลก
.
เวลามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น
เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา
ก็ละ รู้เท่าทัน ละความไม่พอใจในโลก
.
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
มีความเพียร มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
มีสติ ละความพอใจ ไม่พอใจในโลก
อันนี้คือหลักการของการฝึกปฏิบัติ
ตลอดเส้นทางที่จะนำไปสู่
ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
เส้นทางที่เส้นเดียว
ทางสายเดียวก็คือ ทางสายกลางนั่นเอง
เพื่อกลับคืนสู่ความเป็นกลางของธรรมชาติ
.
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีความเป็นกลางอย่างยิ่ง
ไม่มีความพอใจ หรือความไม่พอใจใดๆ ในโลก
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางของธรรมชาติ
เพราะฉะนั้น เราจะเข้าถึงความเป็นกลางที่แท้จริง
ก็คือ คืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ...

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา