ทางสายกลางแห่งจิต


ความหลงเกิดขึ้นมา
เมื่อรู้สึกตัวความหลงก็ดับไป
แต่ความรู้สึกตัวนี้ก็ต้องดับไปเหมือนกัน
ไม่ต้องไม่รักษาไว้ เพียงแค่
คอยรู้สึกเมื่อมันหลงก็พอ
เราจะเห็นเองว่า กุศล หรือ อกุศล
ล้วนตัองดับไปเป็นธรรมดา
ใจต้องเป็นกลางไม่ยินดีเมื่อกุศล
ไม่ยินร้ายเมื่ออกุศล
ไม่พยายามเหนี่ยวรั้งสิ่งใดๆ ไว้ ให้อยู่นานๆ
นี่เป็นทางสายกลางแห่งจิต......

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา