ป ล่ อ ย - ว า ง


การปฏิบัติด้วยวิธี ป ล่ อ ย ว า ง นี้แหละ
จะมีผลดีต่อจิตที่ยังหลงติด
อยู่กับความนึกคิดบางประการ
จงทำสมาธิภาวนาของท่านให้ง่ายลง
จนเหลือคำเพียงสองคำ ป ล่ อ ย - ว า ง
ดีกว่าไปพยายามลองวิธีอื่น
เพื่อให้บังเกิดผลเข้าสู่ฌานขั้นนี้ขั้นนั้น
หรือไปศีกษาพระสูตรและพระอภิธรรม
เรียนบาลีและสันสกฤต
แล้วเรียนมัธยามิกกะ และ ปรัชญาปารมิตา
บวชในลัทธิหินยาน มหายาน วัชรยาน
ไปแต่งหนังสือแล้วกลายเป็นพหูสูตในทางพระพุทธศาสนา...
ให้เรามาทำ ปล่อยวาง ปล่อยวางกันเถิด
อาตมาไม่ได้ทำอย่างอื่นนอกจากอย่างนี้
มาเป็นเวลาสองปีแล้ว
ทุกครั้งที่เกิดความพยายาม
อยากจะทำความเข้าใจในเรื่องใดก็ตาม
อาตมาจะบอกว่า ป ล่ อ ย ว า ง ปล่อยวาง
จนความอยากนั้นจางหายไป
ฉะนั้น อาตมาจึงทำให้มันง่าย
เพื่อช่วยท่านให้พ้นจากห้วงทุกข์ทั้งปวง

พระอาจารย์สุเมโธ

จาก หนังสือ " จิตตวิเวก ธรรมจากจิตอันสงบ"
แปลโดย น.พ. วิเชียร สืบแสง

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา