รักษาใจให้อยู่กับตัวเองนานๆพวกเราทั้งหลายรู้จักวิธีการปฏิบัติจิตใจแล้ว 
พยายามรักษาจิตใจของตัวเองไว้ให้ดี 
อย่าปล่อยจิตใจอันนี้ตกไปเป็นทาสของอารมณ์ 
อย่าปล่อยจิตใจอันนี้ไปติดอยู่กับวัตถุ บุคคล 
พยายามรักษาเขาให้อยู่ในร่างกายของตัวเองได้ตลอด ...
ถ้าเรารักษาเขาให้อยู่กับตัวเองได้นานๆ 
จิตใจดวงนี้ก็จะเกิดสติธรรมปัญญาธรรม 
เป็นภาษาธรรมในจิตใจของผู้ปฏิบัติที่ไม่มีขอบเขต 
ซึ่งเกิดขึ้นได้ในผู้ปฏิบัติเท่านั้น

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ