" ฉั น " ไม่มีอยู่จริงๆ


เรื่องของปัญญานั้น
มันไม่ได้หยุดอยู่ตรงที่คำว่า
" ฉั น รู้ " แต่มันจะหยุด...
ตรงที่พ้นไปจากคำพูดทั้งปวง
ตรงที่รู้ว่า " ฉั น " ไม่มีอยู่จริงๆ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by mostafa_meraji from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา