สงบเพราะมองเห็นทุกสิ่ง แต่ไม่ยึดถือจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าไปมัวยุ่งปรุงแต่งหาความสงบจากจิต..ผู้ที่ต้องการได้ไฟ ต้องไม่ไปมัวลูบคลำอยู่ที่หลอดไฟ
แต่ต้องคลำหาสวิทช์ให้เจอต่างหาก
เปิดสวิทช์แล้ว ไฟที่หลอดจะปรากฏเอง
ฉันใดก็ดี อย่าไปมัวยุ่งปรุงแต่งหาความสงบจากจิต
อย่าหลงไปทำอะไรกับจิตเป็นอันขาด
แต่ให้มาอยู่กับสติความรู้ตัว
รู้เห็นเฉยๆ ไม่ต้องเอาสติไปเพ่งจ้องที่จิต
รู้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่าไปปรุงแต่งตัวรู้
อย่าไปแสวงหาความรู้ อย่าติดยึดในความรู้ที่ได้
ตัวรู้ตั้งมั่น แต่สิ่งที่ถูกรู้นั้น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ พร้อมๆ กับสังขารทั้งหลายปรากฏ เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
จนกระทั่งเกิดญาณทัศนะรวมเป็นหนึ่ง
เห็นที่ไหน ดับที่นั่น เกิดตรงไหน ดับตรงนั้น
นั่นแหละธรรมะแท้ๆ …

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ) 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา