.รู้สวรรค์นรก ไม่เท่า รู้จิต..รู้สวรรค์นรก ไม่เท่า รู้จิต 
 รู้อดีตอนาคต ไม่เท่า รู้ปัจจุบัน 
 รู้แปดหมึ่นสี่พันพระธรรมขันธ์ 
 ก็ไม่เท่า รู้ละ รู้ปล่อยวาง...

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 

การรู้จักตัวเองคือการมีสติในทุกๆ ขณะ          ...บาปที่หนักที่สุดในโลกก็คือบุคคลที่ไม่รู้จักตัวเองนั้นเอง บุญคือบุคคลที่รู้จักตัวเอง ใครก็ตามที่รู้จักตัวเองคือบุคคลผู้มีบุญ และเป็นผู้ที่มีความสามารถกระทำตนเองให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐ (อริยบุคคล) ได้อย่างแท้จริง นี้เรียกว่าความสงบ การรู้จักตัวเองมิได้หมายความว่า เรารู้ว่าเราเป็นชายหรือหญิง เราคือนาย ก. หรือ นาย ข. แต่การรู้จักตัวเองคือการมีสติในทุกๆ ขณะ ไม่ว่าร่างกายจะเคลื่อนไหวอย่างไร เรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนั้น ไม่ว่าจิตใจคิดนึกอย่างไร เราก็รู้สึกถึงความนึกคิดนั้น...

                                                                                                    หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

จงถือธรรมะเป็นสำคัญ อย่าถือคนจงถือธรรมะเป็นสำคัญ อย่าถือคน
ถ้ายังติดคนก็จะไม่ถึงธรรม
ถ้าถึงธรรมก็พ้นจากการติดคน
ถ้าติดคน ติดยศของคน 
ติดฐานะของคน ติดศักดิ์ศรีของคน 
ไม่มีอะไรดี เราก็ไม่เข้าถึงธรรม
ทุกอย่างที่ทำไปควรปรารภธรรม
อย่าเห็นแก่คน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

อย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอก

เรารักษาใจของเราให้ได้นะ
อย่าให้มันมีการเสียใจ-ดีใจ
ปฏิบัติธรรมเป็นกลางๆ 
กำหนดบริกรรมพุทโธ พุทโธ 
อย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอก

อย่าส่งจิตออกไปตามเสียง ตามสัมผัส ตามกลิ่น 
อย่าส่งจิตไปตามอารมณ์ที่เป็นอดีต 
อารมณ์ที่ยังไม่มาถึง เราก็ไม่ต้องไปคิด

กำหนดจิตของเรา ให้ "เป็นหนึ่ง"
เป็น "เอกัคคตารมณ์" คือ มีอารมณ์อันเดียว
เราจะบริกรรม พุทโธ พุทโธ พุทโธ

เอาพุทโธ เป็นอารมณ์ของเรา 
ไม่ให้จิต คิดไปอย่างอื่น ... ทำให้ได้ 
ตั้งสติให้มั่น ทำจิตใจให้สบายสบายนะ 
อย่าไปหลง ไปตาม 
จะกลายเป็น "ทาสของตัวมาร" นะ

หลวงปู่คูณ สุเมโธ