วิปัสสนาต้องพ้นจากความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้ที่มุ่งความหลุดพ้นตั้งแต่ต้น ต้องมุ่งไปที่ปัญญาก่อนโดยทั่วๆ ไป เขาสอน “ศีล-สมาธิ-ปัญญา”
ก็เพราะเป็นการสอนฆราวาสจากง่ายไปหายาก
ค่อยๆ ไต่เต้า เพื่อความหลุดพ้น
แม้ท้ายสุดจะหลุดพ้นไม่ได้
มีเพียงศีลก็ยังดี ยังได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไป
หากมีสมาธิเพิ่มขึ้นอีก ก็อาจไปถึงเทพหรือพรหม
ส่วนผู้ที่มุ่งความหลุดพ้นตั้งแต่ต้น ต้องมุ่งไปที่ปัญญาก่อน
เพราะถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้ว ที่เหลืออีก ๗ ข้อ ในมรรคมีองค์ ๘
ก็จะปฏิบัติถูกต้องหมด
ก็เปรียบเหมือนการขจัดความมืดในห้อง
ไม่ต้องหาวิธีอื่นๆ ให้เหนื่อยเปล่า
เพียงแต่นำแสงสว่างเข้าไป
ความมืดก็หายไปเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อความมืดหายไป
เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องได้อย่างชัดเจน
เห็นถึงความสวยงามของห้อง รวมทั้งมุมต่างๆ ด้วย
“ปัญญา” ก็เหมือนกับแสงสว่างที่กล่าวถึงนี้

อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา“การข้ามหลง” จะข้ามด้วยวิธีไหน
มีคำถามว่า “การข้ามหลง” จะข้ามด้วยวิธีไหนได้หนอ
ตอบย่อๆ พอฟังได้ง่าย ๆ ว่า ข้าม “ผู้รู้”
“รู้” ได้โดยมิได้ยึดถือว่า “ผู้รู้” เป็น เรา เขา 
สัตว์ บุคคล ตัวตน ในขณะจิตใดๆ เลย..
เรียกว่าเรา “ข้ามความหลง” ได้โดยสิ้นเชิง โดยประการทั้งปวง

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา