เป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้น


น้ำที่สงบนิ่งมากเท่าใดก็ยิ่งใสแจ๋ว 
มองชัดเจนได้มากเท่านั้น 
ใจที่วางแล้วนิ่งสงบ 
ปัญญาก็ชัดเจนมากเท่านั้น 
เพราะสมาธิเกิด ปัญญาก็เกิด 
ปัญญาเกิด ความรู้แจ้งก็เกิด 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ชัดเจนขึ้นมา 
ความเบื่อหน่าย ความคลายความยึดความถือ 
ความหลุดพ้นก็เกิดขึ้น
เป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้น 
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า 
ธรรมชาติของจิตเดิมนั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดจด
อยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น 
แต่พอมันรับของนอกเข้ามาหาตัว
มันก็เป็นเหตุให้ตัวมันเศร้าหมองบ้าง 
จนที่สุดมันปิดบัง มืดมน มองไม่เห็นธรรม 
เห็นแต่โลก เห็นแต่ใจอยากใจบ้าเท่านั้น

แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

Image by Adriansart from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 


 

เป็นเพียงเสียง


เราไปบังคับลมพัด
บังคับเสียงจักจั่นได้หรือไม่
เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
คนที่ด่าเรา..ก็มีเหตุมีปัจจัย 
ทําให้เขาด่า
คนที่ชม..ก็มีเหตุมีปัจจัย 
ทําให้เขาชม “ก็เท่านั้น”
ชมแล้วก็ผ่านไป ..ด่าแล้วก็ผ่านไป
“เป็นเพียงเสียง”
ไม่เป็นปัญหา..ถ้าฟังด้วยธรรม
ฟังด้วยเหตุด้วยผล ฟังด้วยปัญญา
“เป็นไตรลักษณ์หมด”
มีเกิด มีดับ อนัตตา ..
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา.

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by pixel2013 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา