ยากอะไร...


ยากอะไร ก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์
ถอนอะไร ก็ไม่ยากเท่าถอนมานะ
ละอะไร ก็ไม่ยากเท่าละกามคุณ
บุญอะไร ก็ไม่เท่าบุญบรรพชา
หาอะไร ก็ไม่ยากเท่าหาตน
จนอะไร ก็ไม่เท่าจนปัญญา
พระอาจารย์วัน อุตตโม

วิธีปฐมพยาบาลจิตใจ          “..เมื่อติดอารมณ์ คือ มีความไม่สบายใจ ทุกข์ใจ เกิดขึ้นเมื่อไร ให้เอาลมหายใจเป็นปฐมพยาบาลแก่จิตใจ ด้วยการหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ

           การหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกตัวชัดเจน เมื่อมีความรู้สึกตัวชัดเจนกับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ติดต่อกันต่อเนื่องกันแล้ว ความคิดที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดีก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ความรู้สึกตัว ความรู้สึกที่ดี ความสงบสบายใจจะเข้ามาแทน เป็นการปฐมพยาบาลแก่จิตใจ ช่วยทำให้สุขภาพใจดี..”


                                                                        พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ขันติที่ถูกต้องขันติที่ถูกต้องบริสุทธิ์
คือ อดทนด้วยความเต็มใจ
และพอใจในปัจจุบัน
ไม่ใช่ทนด้วยใจที่เป็นทุกข์
แต่ทำใจได้ รักษาใจเป็นปกติได้
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

อานาปานสติ


แทนที่จะปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่าน คิดโน่น คิดนี่
ก็ให้หยุดคิด มีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก ติดต่อกัน
หรือเมื่อเกิดความรู้สึกตัวกับลมหายใจเข้า
ลมหายใจออกแล้ว ก็ทำให้หยุดคิดได้
การหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ
ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกตัวชัดเจน

เมื่อมีความรู้สึกตัวชัดเจนกับลมหายใจเข้า
ลมหายใจออกแล้ว ความคิดที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดี
ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ความรู้สึกตัว ความสงบ สบายใจ จะเข้ามาแทน
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

สติทำให้เกิดสมาธิ


          สติทำให้เกิดสมาธิ และสมาธิทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่มีสมาธิเป็นฐานนั้นจะมีพลังมาก มีอานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เพราะปัญญา แต่กว่าจะตรัสรู้ได้ พระพุทธเจ้าต้องเจริญสติบำเพ็ญสมาธิ เพราะฉะนั้นฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน อย่าใจลอย ใจต้องอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้า ที่ต้องทำ ท่านจะมีสมาธิ แล้วสมาธินั้นทำให้เกิดปัญญา

                                                            พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโต)