ความเห็นผิดเกี่ยวกับกิเลส          น่าจะไม่มีผู้ใดเลยที่เห็นว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นความดี ทุกคนเห็นว่าไม่ดีด้วยกันทั้งนั้น นับว่าเป็นความเห็นที่ถูก แต่เพราะถูกไม่ตลอดจึงเกิดปั ญหาในเรื่องกิเลสสามกองนี้ขึ้น ที่ว่าไม่ถูกตลอดก็คือ แทบทุกคนไปเห็นว่า คนอื่นโลภโกรธหลงไม่ดี แต่ไม่เห็นด้วยว่า ตนเองโลภโกรธหลงก็ไม่ดีเช่นกัน                                             สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
                                    สกลมหาสังฆปริณายก

การปฏิบัติไม่ได้มุ่งดับความคิด
          ความคิดนั้น มันเกิดอยู่เสมอ เหมือนลมหายใจนั่นเอง ห้ามไม่ได้ การปฏิบัติก็ไม่ได้มุ่งให้ดับความคิด เอาแค่ว่า พอรู้อารมณ์แล้วจิตมันคิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้ทัน อย่าให้ฝันทั้งที่ตื่น คือ หลงคิดไปโดยไม่รู้ตัว เท่านี้ก็พอ

                                                                                                     หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ความหมายของสัมมาสมาธิถ้าหากบำเพ็ญสมาธิ มุ่งจะให้จิตสงบ 
ให้มีจิตมั่นคงต่อการทำความดี 
และเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิ มีสติ ปัญญา
รู้แจ้ง เห็นจริง ในสภาวธรรมตามความเป็นจริง 
เพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะ ความกำหนัดยินดี 
หรือกิเลสโลภ โกรธ หลง ให้หมดไปจากจิตใจ 
โดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่น นอกจากความบริสุทธิ์
และความพ้นทุกข์ จัดว่าได้ชื่อว่าเป็น สัมมาสมาธิ 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย