กามคุณคือโซ่ตรวน          คำว่ากามคุณนั้น แปลทางศัพท์ว่า เครื่องผูกคือกาม หรือแปลว่า โซ่ตรวนคือกามนั่นเอง เป็นโซ่ตรวนซึ่งพันธนาการเราไว้ให้อยู่ในคุกแห่งภพนี้ หากว่า เรายังถูกโซ่ตรวน คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ผูกไว้อยู่ เราก็จะอยู่ในคุกแห่งภพชาติ ใน ๓๑ ภูมินี้ จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิเหล่านี้ภพแล้วภพเล่า เพราะโซ่ตรวน ก็คือกามทั้ง ๕ เป็นสิ่งที่น่ายินดี คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสนั่นเอง

                                                                                             พระคันธสาราภิวงศ์
                                                                                                    วัดท่ามะโอ

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ อยู่ที่เราเองราขอเอา พุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นที่พึ่ง 
ขอแล้วก็ต้องทำด้วย ถ้าเราไม่ปฏิบัติ 
พระสงฆ์ พระพุทธเจ้า ก็เกิดไม่ได้ในเรา 
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ อยู่ที่เราเอง 
ไม่ใช่พระพุทธรูป แต่อยู่ในตัวเราเอง

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ