จิตที่เข้าถึงทางสายกลาง
จิตที่เข้าถึงทางสายกลาง 
คือจิตที่ไปพ้นแล้วจากสังสารวัฏฏ์ 
จิตที่พ้นไปจากความรู้สึก
ว่ามีตัวเราเป็นศูนย์กลาง 
นั่นแหละคือการปฏิบัติ
ของพระพุทธองค์...

หลวงพ่อโพธินันทะ

พระศาสดาสอนลูกหลานเข้าสู่นิพพานเท่านั้นมาเถิดมา ลูกเอ๋ย หลานเอ๋ย ที่นี่ไม่มีวุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง รีบมาเถิด
คำสอนแต่ละบท แต่ละบาท คล้ายๆ กับว่า พระบรมศาสดาเรียกอยู่ทุกวัน 
เรียกลูกๆ หลานๆ ให้เข้าสู่พระนิพพาน
ที่นั้นเป็นที่วุ่นวาย ที่นั้นเป็นที่ขัดข้อง 
ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง
คือที่จิตที่ใจขององค์ท่านไม่มีหลง เรียกว่าไม่วุ่นวาย 
เรียกว่าไม่ขัดข้อง เป็นธรรมะอันไม่ตาย
คำสอนแต่ละบท แต่ละบาท เรียกเข้าสู่พระนิพพานทั้งนั้น 
ไม่ได้เรียกให้คิด ไม่ได้เรียกร้องให้คิดอยู่ในมนุษย์สมบัติ 
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ
ให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ 
เพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจัง เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลาย 
ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นจริงอยู่ ไม่มีกลางวันกลางคืนอีกด้วย 
ไม่ลงธรรมาสน์อีกด้วย ไม่จบเกษียณอีกด้วย

 หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

เอาสติจับลมหายใจดีกว่า          จะปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดของอารมณ์ทำไม ให้เอาสติของตนเองมาจับจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจะดีกว่า ชีวิตคนเราอยู่หรือตายก็อยู่ที่ลมหายใจของตนเองนี่แหละ

                                                                                              หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

คนเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรายังไม่มีคนเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรายังไม่มี 

หรือสิ่งที่เคยมีแต่หายไปแล้ว 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล