ธรรมจากใจจะไม่ปรากฏในตำรา
ธรรมที่ออกจากภาคปฏิบัติ ออกมาจากจิตใจล้วนๆ 
จะไม่ปรากฏในตำรับตำราเลย 
เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตำรับตำรา
มากั้นมากางมากีดมากัน 
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

สติตั้งมั่น กิเลสย่อมหายไป
สติตั้งมั่นในที่ใด 
กิเลสเหล่านั้น ต้องหายไปในที่นั้น 
ถ้าหากสติตั้งมั่นอยู่ในทุกอิริยาบถ 
กิเลสมันก็ไม่เกิดอีกเท่านั้น

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ศีลห้าบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดมา
คนเราเพียงแต่รับศีล ไม่ได้รักษาศีล 
เข้าใจว่าศีลนั่นเป็นของพระ ถ้าพระไม่ให้แล้ว เราก็ว่าเราไม่ได้ศีล
... อย่างนี้เป็นสีลัพพตปรามาส เพียงแต่ลูบคลำศีล
แท้ที่จริงนั้น ศีลของเราเกิดมาพร้อมกับเรา ศีลห้าบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดมา 
ขาสองแขนสอง ศีรษะหนึ่ง อันนี้คือตัวศีลห้า...
เราได้จากมารดาของเรา เกิดมาก็มีพร้อมแล้ว
เมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ ก็ให้เรารักษาอันนี้แหละ
รักษากายของเรา รักษาวาจา รักษาใจ ให้เรียบร้อย

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร