ผลของความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติตระกูลสูง 
ย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

ไม่สบายคือโอกาสเข้าถึงธรรม          เวลาไม่สบายนะเป็นของดี ให้พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เอาแต่นอน นอนก็นอนทำสมาธิ พิจารณาอาการเวทนาที่เกิดขึ้นให้ได้ อย่าให้จิตเป็นไปตามเวทนาที่เกิด

                                                                                                    ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก 

อยู่ใกล้พระ ไม่ละทิ้งทิฐิมานะ...


อยู่ใกล้พระ ไม่ละทิ้งทิฐิมานะ 
เหมือนขาดจุดรวมแสง มองไปก็มัวสลัว

ชยสาโรภิกขุ