รู้จริงนั้นรู้ได้อย่างไร


ท่านพ่อลี สอนว่า ....
รู้จริงนั้นรู้ได้อย่างไร 
รู้จริงนั้นรู้อย่างนี้คือ 
รู้ได้สองหน้า 
ละได้สองทาง 
วางได้ทั้งหมด 
คือ รู้ของเที่ยง รู้ของไม่เที่ยง 
รู้ทุกข์ รู้สุข 
รู้อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน 
รู้อัตตา คือตัวตน 
นี่เรียกว่า รู้ได้สองหน้า 
ไม่ยึดถือในสิ่งเที่ยง และไม่เที่ยง 
ไม่ยึดถือทุกข์และสุข 
ไม่ยึดถือในอัตตาและอนัตตา 
.
ที่เรียกว่า ละได้สองทาง วางได้ทั้งหมด 
ไม่ยึดเอาอดีต อนาคต ปัจจุบัน 
จิตนั้นจึงไม่ใช่จิตไปข้างหน้ามาข้างหลัง 
ตั้งอยู่ก็ไม่ใช่ 
เมื่อทำได้เช่นนี้เรียกว่า 
วางได้ทั้งหมด 
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปติสฺสติมตฺตาย 
อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิญจิ โลเก 
อุปาทิยติ 
ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ทั้งหมดในโลกนี้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Cr.เพจ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี

Image by Lancier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา