แม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติหน้า...
แม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติหน้า
ก็ต้องทำใจให้ไม่มีความทุกข์
เสียตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันนี้
ไม่ปรารถนาเป็นอะไร ไม่ปรารถนาเป็นอย่างไรในชาติหน้า
ก็ต้องทำใจ คือ 
ทำใจไม่ให้เกาะเกี่ยวอยู่กับอะไรนั้น กับอย่างนั้น
ตั้งแต่ในปัจจุบันชาติ
จึงจะสมปรารถนา ไม่เช่นนั้นก็จะสมปรารถนาไม่ได้


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มีแต่เราไปหลงธรรมชาติ
ถ้าเรามองโลกให้เป็น ..
ทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน
แล้วเราจะไปหลงมันทำไม ? 
นี่คือกิเลสมันหลอกเอา
เราหลงงมงาย 
ไม่ใช่ธรรมชาติมันหลงเรา
มีแต่เราไปหลงธรรมชาติ
ร่างกายมันรักเราไหม ? 
มันอาลัยอาวรณ์เราไหม ?
มีแต่เราอาลัยอาวรณ์มันเอง

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร