การเข้ากัมมัฏฐาน ก็คือการอบรมสติปัญญาที่ถูกทอดทิ้ง          การเข้ากัมมัฏฐาน ก็คือการอบรมสติปัญญาที่ถูกทอดทิ้งไว้ไม่ได้นำมาใช้โดยความเป็นธรรม นำออกมาคิดพิจารณาแก้ปัญหาชีวิตอันมืดมนและสลับซับซ้อน ทำให้ชีวิตจิตใจสว่างไสวจากความมืดบอดคืออวิชชา ให้วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นด้วยกำลังของสมาธิ พิจารณาในรูปนามจนเกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง ตีปัญหาชีวิตให้แตกกระจัดกระจาย เป็นอยู่ด้วยสติปัญญาตลอดกาลนิรันดร. . .

                                                                                               หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก

เห็นธรรมดา จิตอยู่เหนือกระแสโลกการไม่รัก ไม่เกลียด ไม่โกรธนั้น เป็นทางไปของพระอริยเจ้า
เราห้ามรักว่า อย่าเกิดนั้นไม่ได้ 
เมื่อเขาเกิดมาแล้ว เราดูรักนั้นให้พินาศไปตามปัจจัยของญาณ
เราห้ามอย่าให้ทุกข์นั้นไม่ได้ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้ว 
จงพิจารณาให้เห็นกันไปเป็นธรรมดาของมัน 
เราห้ามไม่ให้โกรธ เกลียด แค้นนั้น ห้ามเขาไม่ได้ 
เมื่อเขาโกรธ เกลียด รัก แค้นขึ้นแล้ว 
จงดูสิ่งเหล่านั้นดับไปเป็นธรรมดา 
ท้ายที่สุด จิตของผู้ปฏิบัติจะเหนือกว่ากระแสโลกได้

หลวงพ่อจําเนียร สีลเสฏโฐ

ดูจนกว่าจิตที่วุ่นวายสงบลง          เมื่อจิตเราวุ่นวาย ท่านจงมีสติ แล้วก็ดูจิตที่วุ่นวาย อย่าไปปรุงแต่ง ดูจนกว่าจิตที่วุ่นวายมันสงบลง จิตที่ยังเร่าร้อน ร้อนรนอยู่ มีสติกำหนดดูจิตขณะนี้ จนกว่าจิตดับเย็นลง ทำให้ได้ แล้วต้องได้ ถ้าไม่ได้ เรายังไม่ได้ฝึกจิตของตัวเอง...

                                                                                     พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต