จิตส่งออกเป็นเหตุแห่งทุกข์          จิตของคนตามธรรมชาตินั้นไม่มีความดีใจ เสียใจ ที่มีความดีใจเสียใจนั้นไม่ใช่จิต แต่เป็นอารมณ์ที่มาหลอกลวง แต่เป็นสังขารที่ปรุงแต่ง จิตก็หลงไปตามอารมณ์ หลงสังขารไปโดยไม่รู้ตัว แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามอารมณ์ เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสังขาร เพราะยังไม่ได้ฝึก ยังไม่ฉลาด แล้วเราก็นึกว่า จิตเราเป็นทุกข์ นึกว่าจิตเราสบาย ความจริงมันหลงอารมณ์ มันหลงสังขาร เพราะเราส่งจิตออกนอกไปตามอารมณ์ไปตามสังขารมากเกินไป

                                                                                             หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

หยุดใจให้ไร้อยากหยุดใจให้ไร้อยาก
ความทุกข์ยากจะหมดไป

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ปัญญาที่เกิดจากสมาธิปัญญาที่เกิดจากสมาธินี้ เป็นปัญญาที่รู้แจ้งในธาตุสี่ ขันธ์ห้า ในนาม ในรูป ไม่ปรารถนารู้อย่างอื่น

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ