ให้รักษาตัวรู้ของเรา ให้เหนียวแน่นมั่นคงให้รักษาตัวรู้ของเรา
ให้เหนียวแน่นมั่นคงอย่างเดียว 
ก็ไม่มีอะไรจะมาครอบงำเราได้

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

พ้นทุกข์ได้เกิดจากการเจริญสติสติเป็นปัจจัยให้เกิดความดี
สติทำให้เกิดความสงบ
สติทำให้เกิดความหลุดพ้น
สติเป็นเหตุไม่ให้เกิดความหลง
สติมีมาก ความทุกข์หมด
พ้นทุกข์ได้เกิดจากการเจริญสติ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ