หน้าที่ของเราไม่ใช่เรียนว่า..


หน้าที่ของเราไม่ใช่เรียนว่า..
ทำอย่างไรจะเห็นนิพพาน
แต่ทำอย่างไรจะเห็นโลก..
จะเข้าใจโลกตามความเป็นจริง

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by 김경복 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สักแต่ว่าเท่านั้น


ความยินดีมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด 
ความยินร้ายมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด 
ถ้าเราไปหมายมั่นมัน  
สิ่งทั้งสองอย่างนี้มันมีราคาเท่าๆ กัน...  
ถ้าความยินดีเกิดขึ้นมา
ก็สักแต่ว่าความยินดีเท่านั้น  
ความยินร้ายเกิดขึ้นมา
ก็สักแต่ว่าความยินร้ายเท่านั้น 
เหตุมันก็ระงับ ให้พิจารณาอย่างนี้

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by AbsolutVision from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา