นี่แหละรู้สึกตัว


การรู้สึกตัว
คือการรู้สึกออกมา 
จากโลกแห่งความคิด
การไม่หลงเพลิน ไปตามอารมณ์ต่างๆ
ไม่ถูกดึงออกไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
โดยไม่รู้ตัว รู้ไม่หลง นี่แหละรู้สึกตัว

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by schauhi from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา