ลองลด "ความคาดหวัง"


ลองลด "ความคาดหวัง" 
ยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จะพบว่าจิตนิ่งขึ้น และดิ้นน้อยลง

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by haidi2002 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปราบตัวเองนี่แหละ


อย่าไปโทษคนอื่นว่ามาเบียดเบียนตนอย่างโน้นอย่างนี้
ตนถึงได้เดือดร้อนเป็นทุกข์..
โทษตัวเองนี่ ไม่ฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรม
มันถึงไม่มีปัญญารู้เท่าความดีความชั่วในโลกนี้..
เราจะไปเที่ยวปราบบุคคลในโลกนี้
ไม่ให้ทำชั่ว พูดชั่ว ด้วยอาชญาต่างๆ
ไม่มีใครทำได้ในโลกนี้
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปราบตัวเองนี่แหละ..
ถ้าผู้ใดทวนกระแสจิต พิจารณาได้ว่า
การไปยึดเอาเรื่องชั่วที่ผู้อื่น
ระบายออกมาจากภายในจิตใจนั้น
มาไว้เป็นสมบัติตนนี้ มันเป็นทุกข์..
ผู้นั้นมันก็ปล่อยวางทิ้งไปเลย

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา