อย่าถือดี ยึดดี
อย่าถือดี ยึดดี 
“ดี”....ไม่ต้องมี 
“ไม่ดี” ก็ไม่ต้องมี 
อยู่เหนือดีซะ...

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ

รักษาจิตตน พ้นบ่วงมาร          ...บุคคลผู้ใดมาควบคุมรักษาจิตของตนอยู่เสมอๆ ด้วยการมีสติตามระลึกรู้ถึงการเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรา ผู้นั้นจะชื่อว่าได้รักษาจิตของตน เมื่อมีการรักษาจิตของตน ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมาร หรือจะพ้นจากเงื้อมมือของมารในที่สุดได้

                                                                                                     หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

อย่าเอาความวุ่น ทำลายความว่างอย่าเอา ความวุ่น ภายนอก 
มาทำลาย ความว่าง ภายใน .. 
เดิม “ใจ” ไม่มีเรื่อง คนโง่หามาเอง 

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

จิตสะอาด เพราะไม่มีความเกียจคร้านวัดสะอาด เพราะไม้กวาดขยัน
ส่วนจิตสะอาด เพราะไม่มีความเกียจคร้าน
ทำงานทางธรรมนี้ทำไปเพื่อการ “ละ”
แต่ทำงานทางโลกทำเพื่อความ “โลภ”

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต