..ตายอย่างสงบนั้นเป็นไปได้


..ตายอย่างสงบนั้นเป็นไปได้ 
แต่ไม่ใช่เพราะโชค 
ความบังเอิญหรือเทคโนโลยี 
หากเกิดจากการฝึกฝนตน 
มิใช่ด้วยทานและศีลหรือการทำความดีเท่านั้น 
ที่สำคัญอันเป็นหลักประกันอย่างแท้จริง
ก็คือการภาวนาหรืออบรมจิต
จนเห็นความจริงของกายและใจอย่างแจ่มแจ้ง 
กระทั่งปล่อยวางทุกสิ่ง แม้กระทั่งความยึดถือในตัวตน
ถึงตอนนั้นเมื่อความตายมาถึง
ก็ไม่มีผู้ตายอีกต่อไป​ 
มีแต่สังขารที่เสื่อมสลายและคืนสู่ธรรมชาติ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by pasja1000 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

แท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลยดูกรอานนท์ ปุถุชนคนหนาทั้งหลาย
ที่ปรารถนาพระนิพพานได้ด้วยยากนั้น 
ก็เพราะเหตุที่ไม่รู้จักดับกิเลสตัณหา 
เข้าใจเสียว่าทําบุญทํากุศลให้มากแล้ว 
บุญกุศลนั้นจักเลื่อนลอยมาจากอากาศเวหา 
นําตัวขึ้นไปสู่พระนิพพาน 
ส่วนว่าพระนิพพานนั้นจะอยู่แห่งหนตําบลใด 
ก็หารู้ไม่ เป็นแต่คาดคะเนเอาอย่างนั้น 
จึงได้พระนิพพานด้วยยาก 
แท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลย 
หากมีอยู่ที่จิตใจนั้นเอง 
ครั้นดับ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิได้ขาดแล้ว 
ก็ถึงพระนิพพานเท่านั้น ถ้าไม่รู้แลดับกิเลสตัณหายังไม่ได้
เป็นแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้พระนิพพานดังนี้ 
แม้สิ้นหมื่นชาติแสนชาติก็ไม่ได้พบปะเลย

คิริมานนทสูตร


Image by susuteh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา