ความรู้สึกว่า “ตัวเรา” นั้น เป็นความรู้สึกของ “กิเลส”


“คำว่า “เรา” หรือ ความรู้สึกว่า “ตัวเรา” นั้น 
เป็นความรู้สึกของ “กิเลส”
“จิต” นั้น ก็ไม่ใช่ตัวเรา 
เพราะจิตนั้นไม่มีความยึดถือตัวมันเองว่า “ตัวเรา” 
จึงได้หลุดพ้นออกมาได้
ท่านจึงตรัสว่า 
“การหลุดพ้นนั้นมีแล้ว แต่ตัวผู้หลุดพ้นหามีไม่”
การพูดว่า “ตัวเรา” ในขั้นนี้
ถ้ามีพูด ก็สักว่าพูด
เพราะไม่มีคำอื่นจะพูดเท่านั้น
หาได้มีความยึดถือกอดรัดเอา
“สิ่งที่บริสุทธิ์” นั้น
มาเป็น “ตัวเรา” อีกก็หาไม่”

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Antranias from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ผู้ทำไม่มี


“ทุกข์นั่นแหละมีอยู่ แต่ผู้ทุกข์หามีไม่
การกระทำมีอยู่ แต่ผู้ทำไม่มี
นิพพานมีอยู่ แต่คนผู้นิพพานไม่มี
ทางก็มีอยู่ แต่ผู้เดินทางไม่มี”
   ( วิสุทฺธิมคฺ ๓/๑๐๑ )

“ผู้ทำกรรมก็ไม่มี ผู้เสวยผลก็ไม่มี 
มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆเป็นไป”
   ( วิสุทฺธิมคฺ ๓/๒๒๖-๗ )

Image by Antranias from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา