อย่าไปมองดูความเลวของคนอื่นขอทุกท่านจงจำไว้ อย่าไปมองดูความเลวของคนอื่น 
มองดูความเลวของตน ไม่ต้องไปปรับปรุงบุคคลอื่น 
ปรับปรุงเราเองให้มันดีที่สุด

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ดีใจ เสียใจ มีพ่อแม่เดียวกันความดีใจ ความเสียใจ
มันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน
คือตัณหา ความลุ่มหลงนั่นเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

วิปัสสนาคือเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาการปฏิบัติที่ให้เข้าถึงวิปัสสนา
คือการปฏิบัติที่นำเราเข้าไปเห็นอนัตตา 
รวมทั้งเห็นอนิจจัง-ความไม่เที่ยง
เห็นทุกขัง-ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 
ซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติ 
การรู้เห็นอย่างนี้ จึงจะเป็นวิปัสสนา 
จึงเรียกว่า เข้าถึงวิปัสสนา 
หมายถึงการรู้เห็นสภาพที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ 
เป็นบุคคล เป็นตัวตนเราเขา อย่างที่เคยเห็นเคยรู้สึกมา

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี