ใจถึงสงบลึก ก็อย่าหลงเพลินจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

พระพุทธเจ้าสอนให้ “พอใจสร้างเหตุ” อุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรม
********************
คนส่วนใหญ่เวลาทำอะไร
จะเน้นที่ผล อยากได้ที่ผล
นี่มันไปเน้นที่ผล อยากให้ผลออกมาดี 
ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่ต้องการ
มันก็มีทุกข์ขึ้นมา
พระพุทธเจ้าสอนให้ “พอใจสร้างเหตุ”
เราก็มาเพียรสร้างเหตุ มันก็ไม่ต้องไปนึกถึงผล
“ผลก็แล้วแต่เหตุ” ใจมันก็สบาย... 

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการแสวงหาธรรมนั้นอยู่ในกายการแสวงหาธรรมนั้นอยู่ในกาย
นอกนั้น..นอกกายไม่ใช่ธรรม
ทำอยู่ในกาย ไม่ใช่นอกกาย

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนเรามักติดหล่มแห่งความสงบจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระบุญคุณต้องทดแทน  แค้นต้องชำระ...
ชำระใจเราให้ขาวสะอาด 
เราต้องฝึกละความพยาบาท
คนที่ฉลาดคือ คนที่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง
คิดอะไรก็รู้ทัน โลภโกรธหลงก็รู้ทัน
ไม่ใช่ปล่อยความคิดให้เพลินไปตามอารมณ์เรื่อยไป

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ก่อนนอนอย่าลืมตั้งจิตแผ่เมตตาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนมีจิตซื่อๆ จะไม่ตกเป็นทาสอารมณ์มนุษย์คนไหนมีจิตซื่อๆ เป็นนิสัย 
เขาจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ 
ที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง
เสื่อมสลายตลอดเวลา 
จะเป็นคนมีพลังสมาธิสูงโดยธรรมชาติ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ถ้ารู้ซื่อๆ ไม่เป็น ให้อยู่กับพุทโธ
ถ้าเราอยู่กับสักแต่ว่ารู้ หรือรู้ซื่อ ๆ ไม่เป็น 
ก็ให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมพุทโธ 
แล้วสักแต่ว่ารู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตลอดเวลา 
จนกว่าจะสักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อๆ 
คือปล่อยวางทั้งอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรู้ 
และปล่อยวางทั้งผู้รู้ ตลอดเวลา 
ก็ไม่ต้องพึ่งคำบริกรรมพุทโธอีกต่อไป


หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่ามัวแต่สำคัญตนกันอยู่เลยจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้-จิตที่ชอบคิด เป็นเครื่องปิดกั้นปัญญาความรู้-จิตที่ชอบคิด เป็นอุปสรรคปิดกั้นสายธารแห่งเชาว์ปัญญา
ประดุจก้อนหินที่มาขวางกั้นธารน้ำไหล
การบำเพ็ญภาวนาก็เพื่อค้นหาเชาว์ปัญญานี่แหละ
ก่อนอื่นใดเราจึงต้องหยุดจิตที่ชอบคิด
และความรู้ต่างๆ ที่เราสะสมไว้
ด้วยการใส่ใจชำเลืองมองภายใน
ความรู้และจิตที่ชอบคิดก็จะหายไปเอง
เราก็จะอยู่กับที่นี่-เดี๋ยวนี้ทันที
สายธารแห่งเชาว์ปัญญาก็จะหลั่งไหลมาสู่ตัวเรา


หลวงพ่อโพธินันทะ
ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อย่ามุ่งหมายความสุขอะไร มากไปกว่าความปกติของจิตอย่ามุ่งหมายความสุขอะไร
มากไปกว่า ความปกติของจิต
ที่ไม่ยินดี ยินร้าย
ไม่ขึ้น ไม่ลงไปตามอารมณ์ที่กระทบ
เพราะไม่มีสุขอะไร ประเสริฐยิ่งไปกว่า
ความปกติของจิตนั้น

ท่านพุทธทาสภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

กรรมทางคำพูดเกิดได้ง่ายจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งจิต เวลาปฏิบัติ 
เวลามันจะหยุดนิ่ง ปล่อยให้มันนิ่งไป 
อย่าไปรบกวนมัน 
ถ้าเวลามันจะคิด ปล่อยให้มันคิดไป 
เราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้ง เป็นจุดยืน

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ให้เท่าทันความฟูของใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

นิพพานอยู่ที่ใจเป็นกลางทำใจให้เป็นกลาง
นิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละ

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทำใจเป็นกลางๆ กำหนดเฉพาะ "ผู้รู้"ทำใจเป็นกลางๆ กำหนดเฉพาะ "ผู้รู้"
ใครเป็น "ผู้รู้" ก็คือ "ใจ" นั่นเอง
ทีนี้ก็เอาสติคอยควบคุมไว้
ไม่ให้มันแส่ไปในทุกข์
ไม่ให้มันแส่ไปในสุข
ถ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้ ผู้นั้นชื่อว่า
เป็นผู้เห็นผลแห่งการประพฤติปฏิบัติ

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ความกล้าสละตัวตนคือความกล้าที่แท้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนที่คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอจะเป็นคนที่สุขง่ายคนที่คิดถึงแต่ตัวเองจะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย
เพราะว่าเวลามีอะไรมากระทบ 
แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ 
คนที่คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอจะเป็นคนที่สุขง่าย
เพราะหัวใจของเขาจะใหญ่ขึ้น แต่ว่าอัตตาตัวตนจะเล็กลง
ทำให้มีพื้นที่รับความสุขมากขึ้น

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความเจริญทางจิตตัดสินด้วยละกิเลสจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้สึกตัวอยู่เฉยๆ เรียกว่าโลกุตระการไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง
อันนั้นแหละเป็นที่สุดของโลก!
การปรุง การแต่ง นั่นเป็นเรื่องของโลก
ไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง
แต่ว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆ 
อันนั้นมันก็เหนือโลก
เรียกว่า "โลกุตระ"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


คนเราแสวงหาความสุขผิดที่จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนไม่ภาวนาคิดว่าตนเองดี
คนไม่ภาวนาคิดว่าตนเองดี
เพราะไม่เห็นกิเลส
แต่คนภาวนาเห็นกิเลสทั้งวัน
จึงเห็นความไม่ดีของตนเอง

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การทำใจให้ว่างเปล่าคือจุดหมายใจความพระศาสนาการปล่อยวางทำใจให้ว่างเปล่า เป็นสมาธิวิธีสำคัญยิ่งแบบหนึ่ง 
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ 
แต่พุทธบริษัทส่วนมากผ่านเลยกันไปเสีย อย่างไม่เฉลียวใจ 
แท้จริงแล้วการปฏิบัติคือการปล่อยวางทำใจให้ว่างเปล่านี้ 
เป็นจุดหมายใจความของพระพุทธศาสนาโดยตรงอย่างไม่ต้องสงสัย ..
อนิมิตสมาธิหรือนิมิตเจโตสมาธิวิหาร 
ก็คือทำใจไม่ให้มีที่ภายใน ไม่ให้มีที่ภายนอกนั้นเอง 
ได้แก่ทำใจให้ปล่อยว่าง ทำใจให้ว่างเปล่าจากนิมิตต่างๆ 
นิมิตต่างๆ คืออะไร ก็คืออารมณ์ต่างๆ หรือความคิดต่างๆ
ที่เรียกว่าจิตสังขารนั่นเอง 
ทำใจให้ปราศจากความไม่รู้แจ้งก็ดี 
ให้ปราศจากความนึกความคิดก็ดี 
ให้ปราศจากความอยากก็ดี 
ให้ปราศจากความยึดถือเกาะเกี่ยวก็ดี 
ให้ปราศจากความมีที่ตั้งก็ดี ชื่อว่า อนิมิตตเจโตสมาธิ 
อนิมิตตเจโตสมาธินี้ไม่เพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อทางหลุดพ้นเท่านั้น 
ยังเป็นผาสุกวิหารธรรม ของพระอริยะเจ้าทั่วๆ ไปด้วย...

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
สุขทุกข์ ให้คอยรู้สึกตัวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ใช่ฉัน
.......

มีใดกัน ไม่ใช่ “ฉัน” ให้ทันจิต
มันคิดผิด ผิดให้รู้ ดูไม่หนี
ไม่ใช่สู้ เพียงแค่รู้ ดูให้ดี
“ฉัน” ไม่มี ลองสังเกต เหตุปัจจัย

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อดทนดูทุกข์ แล้วจะเกิดสติปัญญาต้องกล้าทดลองเข้ากับ "ทุกข์" ให้มากๆ
ทุกข์ๆ ไป  ให้จิตรู้อยู่ สงบอยู่ ปล่อยวางให้ได้
ทุกข์ที่มันแย่มากๆ ก็ต้องทดลองไปอีก
แล้วดูซิว่ามันจะคลายไหม 
ถ้ามันไม่คลายก็ดูไปอีก มันคลายก็ดูไปอีก
เพราะมันแสดงความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง 
เสื่อมมากขึ้น ทุกข์หนักขึ้นมากขึ้น ก็ดูไปอีก
"อย่าไปแก้ไข" ..
อดทนดูทุกข์ พิจารณาทุกข์ให้ได้ 
แล้วจะเกิดสติปัญญา "รู้เห็นความจริง"
กฏของธรรมชาติมันต้องเป็นอยู่อย่างนี้
ทีนี้เราไป "แก้ไขเสียหมดเอง” ก็เลยไม่รู้กฏของธรรมชาติ"
ที่มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวเรา ของเรา
จะต้องดูมันให้ละเอียดจึงจะรู้จะเห็น 
ถ้าเรากล้าทดลองกับทุกข์ให้ซ้ำๆ บ่อยๆ
"จิตมันมีกำลัง"
ถ้าเรากลัวทุกข์ ไปแก้เสียหมด
"จิตมันอ่อนแอ"

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ต้องเข้าใจว่า สุขทุกข์ เกิดแล้วต้องดับไปจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้ขอบคุณสิ่งที่กวนใจอยู่กับโลกแล้วเห็นอะไรที่มันกวนใจเรา 
ก็ไม่ใช่ไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งนั้น 
..ให้ขอบคุณเลย..
ที่ทำให้เราเห็นจิตไหลไป เห็นจิตเผลอไป
ไม่จำเป็นต้องไปปราบหรือจัดการคนอื่น ..
เพียงแค่หันมามองความผิดปกติในใจเรา 
ซึ่งเห็นปุ๊บ! สิ่งไม่ดีเหล่านั้นดับทันที
เพราะทันทีที่เห็น..มันเป็นขณะที่เป็นกุศล
"เป็นสติ"

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ตามดูจิตจะพบ "พุทธะ"เมื่อเราดูจิต คือตามรู้จิตเรื่อยๆ ไปนั้น
“สิ่งปรุงแต่ง” จะดับไปตามลำดับ
จนถึง “ความว่าง” 
แต่ในความว่างนั้น ยังไม่ “ว่าง” จริง
มันมีสิ่งละเอียดเหลืออยู่ คือ “วิญญาณ”
ให้ตามรู้จิตเรื่อยๆ ไป
“ความยึด” ใน “วิญญาณ” จะถูกทำลายออกไปอีก
แล้ว “จิตจริงแท้” หรือ “พุทธะ” จึงปรากฎออกมา

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

***วิญญาณ คือ ความรู้แจ้งอารมณ์ (wikipedia)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจไม่แบกทุกข์สุข คือสุขแท้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้กลัวเสียมรรค ผล นิพพาน มากกว่ากลัวเสียเพื่อนพื่อนของเราส่วนใหญ่
มักจะเป็นศัตรูในคราบของเพื่อนโดยที่เราไม่รู้สึกตัว
เขาจะชวนเราไปทางลาภ ยศ สรรเสริญ
ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเราเองก็มีความยินดีอยู่แล้ว
พอมีใครมาชวนไปในทางนี้ก็เลยมีข้ออ้างทันทีว่ากลัวจะเสียเพื่อน
ยินดีที่จะเสียมรรค ผล นิพพาน
มรรค ผล นิพพาน นี้ถ้าได้มาแล้วมันจะเป็นของที่อยู่กับเราอย่างถาวร
แต่เพื่อนที่เรากลัวจะเสียนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดี
แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรในทางธรรมเลย 

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผู้มีวิชชา วิมุตติ
“..ไม่ติดในสิ่งที่เรารู้ ไม่ติดอยู่ในความรู้ ไม่ติดอยู่ในรู้
แยกสภาพธรรมไว้เป็นส่วนๆ ได้ เช่นนี้ชื่อว่า 
เป็นผู้มีวิชชา วิมุตติ 
คือ รู้จักเบื้องต้น เบื้องปลายและท่ามกลาง 
วางไปตามสภาพแห่งความเป็นเอ...
ที่เรียกว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ..”

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความทุกข์ ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ตั้งสติสูดลมหากใจวุ่นวาย
ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมา
ก็ตั้งสติขึ้น สูดลมเข้าให้มันมากจนไม่มีที่เก็บ
แล้วก็ปล่อยให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้ว
ก็หายใจเข้ามาอีก สูดให้มันเต็มที่ แล้วก็ปล่อยไปสามครั้ง
ตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้น...
ถ้ามีอารมณ์วุ่นวายอีก ก็ทำอย่างนี้อีกทุกครั้ง
จะเดินจงกรมก็ตาม จะนั่งสมาธิก็ตาม

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาพึงชนะ โดยการไม่เอาชนะพึงชนะ โดยการไม่เอาชนะ
เมื่อมิอาจพ่ายแพ้ ..
นั่นนับเป็นความพ่ายแพ้อันยิ่งใหญ่

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เวลาภาวนาไม่ต้องคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้ที่จะไม่เกิดอีก คือผู้ที่จิตไม่เกาะอะไรเลยอารมณ์ คือ ภพ ใครตายด้วยอารมณ์ใด 
ย่อมบังเกิดในอัตภาพนั้นๆ ตามอารมณ์ 
อารมณ์เกิดจากการที่จิตเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ 
อดีตบ้าง อนาคตบ้าง สมาธิบ้าง เวทนาต่างๆ บ้าง 
ผู้ที่จะไม่เกิดอีก คือผู้ที่จิตไม่เกาะอะไรเลย 
ไม่เกาะเพราะรู้ตามจริงว่า มันไม่เที่ยง 
วันใดที่กายแตก มันจะดับวูบลง โดยไร้ภพคือแดนเกิด 
ไร้ที่เกาะ ดังแสงเทียนที่ดับวูบหายไป ไร้ที่ไป ไร้ที่มา

ครูบาไตรภพ  วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ป่วยกาย ไม่ป่วยใจ ถ้าวางใจเป็น
ป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนั้น เป็นไปได้
หากรู้จักวางใจให้เป็น 
ยิ่งกว่านั้นใจที่มีสติและปัญญา 
ยังสามารถหาประโยชน์
จากความเจ็บป่วยได้ด้วย 
เช่น ทำให้เกิดความเข้าใจ
ในความเป็นจริงของชีวิต 
ความเจ็บป่วยจึงสามารถ
เป็นปัจจัยผลักดันให้ชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
ทำให้จิตใจเจริญงอกงามและเป็นสุข


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รู้ความปรุงแต่งลูกเดียวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ศีลสำคัญมากสำหรับการภาวนาศีลมีไว้สู้กับกิเลสหยาบ ศีลมีประโยชน์มาก
คนในสมัยนี้คิดว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องของคนโง่งมงาย 
คนจำนวนมากเชื่อว่าผิดศีลเล็กๆ น้อยๆ ไม่เป็นไร 
แต่ถ้าเราภาวนาไปสักระยะหนึ่ง 
เราจะพบว่าศีลเล็กๆ น้อยๆ ก็สำคัญ 
เวลาที่เราล่วงศีล จิตใจที่เคยสงบเย็น ก็จะไม่สงบเย็น 
จิตที่เคยมีสมาธิ ก็จะฟุ้งซ่าน

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา