ไม่เพลิดเพลินสิ่งที่เป็นทุกข์ ย่อมพ้นทุกข์


ภิกษุทั้งหลาย !
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ในรูป
 ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์...
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ในเวทนา
 ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์...
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสัญญา
 ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์...
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสังขารทั้งหลาย
 ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์...
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณ
 ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
 เรากล่าวว่า
“ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
 ผู้นั้น ย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์” ดังนี้.

สังยุติตนิกาย ขันธวราวรรค