พุทธภาวะไม่ใช่สิ่งลึกลับ


พุทธภาวะไม่ใช่สิ่งลึกลับ...
ไม่จำเป็นต้องรอออกบวช
ไปอยู่ในป่าในเขา
แต่เป็นความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิ่งธรรมดา
ที่อยู่กับเราตลอดเวลา

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Darkmoon_Art from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นิพพาน คือ การดับสิ้นจากทุกชุดความคิด


คำว่า..เช่นนั้นเอง (ตถตา)
อธิบายความจริงอย่างที่เป็น
ซึ่งความคิดและชุดความคิด
ไม่สามารถที่จะนำเสนอความเป็นจริง
อย่างที่มันเป็นอยู่ได้
นิพพาน ความจริงในระดับปรมัตถ์ (ปรมัตถธรรม)
ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อาจอธิบาย
เพราะความจริงนี้ เป็นอิสระจากทุกความคิด
และทุกชุดความคิด
นิพพาน คือ
การดับสิ้นจากทุกชุดความคิด

ท่านติช นัท ฮันห์

Image by Rabbector from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา