ถ้าเราเข้าใจธรรมดา แสดงว่าเข้าใจธรรมะ


ไม่มีใครไม่พบทุกข์ หลักธรรมดา 
ที่จริงหลักธรรมะ คือ "หลักธรรมดา"
แต่ว่าเราเข้าใจธรรมดาไหม 
ถ้าเราเข้าใจธรรมดา แสดงว่าเข้าใจธรรมะ
ก็ธรรมะ มันเกิดจากสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้ว

พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทำไมจะต้องพาตัวเองไปทุกข์...ใครทำกรรมอันใดไว้
ไม่ว่าดีหรือชั่ว จักต้องได้รับผลกรรมนั้น
ให้กรรมเป็นเครื่องตัดสินเขา
แต่คนในโลกชอบเป็นผู้พิพากษา
แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้พิพากษา
ไปตัดสินกรรมคนอื่น จริงไหม
พอเราไปตัดสินกรรมคนอื่น เราไปยินร้าย
ขณะที่เรายินร้ายนี่ เราสร้างกรรมใหม่แล้วนะ
คือตัวโทสะ จริงไหม
เราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้น จริงไหม
นี่โง่หรือฉลาด ทำไมจะต้องพาตัวเองไปทุกข์ล่ะ
.
พระพุทธเจ้าบอก “ไม่มีใครทำให้เราทุกข์”
มีแต่อวิชชาคือความโง่ในจิต ทำให้เราทุกข์
ความไม่รู้แจ้งความจริง แยกวิถีกรรมไม่ออก
กรรมเขาก็กรรมเขา กรรมเราก็กรรมเรา
เราไม่ต้องไปตัดสินเขา ให้กรรมเขาน่ะตัดสินเขา
เขาดีก็ให้กรรมเขาตัดสิน
เขาไม่ดีก็ให้กรรมเขาตัดสิน ถูกไหม
.
ถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรม
บ้านเมืองสงบ ตัวเราก็สงบ
เรามีหน้าที่อย่างเดียว
เจริญกุศลกรรม ละอกุศลกรรม ถูกไหม
เพราะเราก็ต้องถูกกรรมนี้ตัดสินเรา จริงไหม

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

Image by ELG21 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา