สัญญาณเสพติดทางอารมณ์ความเพลิดเพลิน สุขสนุกสนาน
คือสัญญาณเสพติดทางอารมณ์
ทำให้จิตวิญญาณขาดเอกภาพ
ในการรับรู้ตามความเป็นจริง
ไร้อิสระในการพิจารณา ด้วยปัญญา

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ความคิดตัดได้ด้วยสติถ้าบังคับไม่ให้มันคิด มันจะเกิดปัญญาได้อย่างไร?
ถ้าบังคับไม่ให้มันคิด มันก็ทุกข์ มันเครียด เพราะไม่เป็นธรรมชาติ
ปล่อยให้มันคิด แต่ต้องเอาชนะมันให้ได้ทุกครั้ง 
จนมันปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไ
โทสะ โมหะ โลภะ กิเลส ตัณหา อุปาทาน ...
ล้วนปรากฏออกมาในรูปของความคิด หรืออารมณ์ทั้งสิ้น
หลวงพ่อจึงให้จัดการที่่ตัวความคิด โดยไม่ต้องจำแนกแยกแยะ
ว่ามันเป็นอะไร เมื่อมันคิดปุ๊ป-ตัดปั๊ป ตัดด้วยอะไร?
ตัดด้วยสติ เพราะพอเห็นมัน ความคิดก็จะหายไปทันที

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หนทางการฝึกสติ...หนทางการฝึกสติ
นั้นก็คือ อริยสัจข้อที่ 4
คือ ทางออกแห่งความทุกข์

ท่านติช นัท ฮันห์ 

ความระลึกรู้สึกตัว และความตื่นตัวอยู่เสมอ...
...ความระลึกรู้สึกตัว และความตื่นตัวอยู่เสมอ
เป็นพื้นฐานแห่งความดีทั้งปวง...

พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร

ความทุกข์ในการปฏิบัติธรรม นำสู่สุขแท้จริงความสุขที่อิงด้วยสิ่งอื่น วัตถุอื่น ที่เราได้มานั้น
มันเป็นความสุขที่ทอดสะพานให้ทุกข์เข้ามาหาใจ
ความเป็นทุกข์ในการปฏิบัติธรรม คือการทอดสะพาน
ให้ใจเข้าไปหาความสุขที่แท้จริง

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ความฟุ้งซ่านเกิดจากกิเลสภายในจิตไม่สงบก็เพราะว่าความฟุ้งซ่าน
ความฟุ้งซ่านเกิดจากอะไร เกิดจากกิเลสภายใน
อย่าไปว่าเกิดจากภายนอกนะ
ถ้าเราไม่ออกไปรับรู้ ข้างนอกเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้น...
เราไปมองแต่ว่าสิ่งนั้นทำให้เราเป็นทุกข์
แต่เราไม่มองว่าหัวใจนี้ ไปรับรู้มาแล้วมันเป็นทุกข์

พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต