จิตใจที่เห็นโลกตามความเป็นจริง
จิตใจที่เห็นโลกตามความเป็นจริง 
ย่อมไม่มีการปรุงแต่งธรรม
คติประจำใจพระอรหันต์คือ ช่างมันๆๆ

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม

เอกายนมัคโค คือมีสติ
เอกายนมัคโค ทางสายเอก ทางผู้เดียว
ผู้เดียวคือมีสติ จิตเป็นหนึ่งอยู่ผู้เดียว
นั่งเดินยืนนอนคู้เหยียดอยู่ ไม่สนใจในเรื่องผู้อื่น
ตากระทบไป มันก็รูป ไม่ใช่สัตว์บุคคล
เสียงเข้ามา...ก็เพียงบอกว่านั้นเพียงเสียง ไม่ใช่สัตว์บุคคล ......
เราพิจารณาอยู่เป็นนิตย์อย่างนี้ โดยเพียรอยู่ตลอดเวลา
สามารถรู้แจ้งแทงตลอดในทวารทั้ง ๖ หรือวิญญาณ ๖
ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยเร็วพลัน


หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร