ถ้าวิญญาณของเธอ..ถ้าวิญญาณของเธอ 
ไม่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอก 
ไม่สยบติดอยู่ภายใน 
ไม่หลงยึดถือขันธ์ห้า 
ก็จะสิ้นภพ ชาติ .. และความทุกข์ทั้งมวล

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา