จิตบรรลุนิพพาน หรือจิตบรรลุธรรม


สรรพสิ่งในโลกนี้ ที่เห็นได้ สัมผัสได้
จับต้องได้ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้น
สิ่งใดถูกปรุงแต่ง สิ่งน้ันย่อมมีอาการแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงและดับไปในที่สุด  
จิตที่ยังติดยึดการปรุงแต่งของขันธ์ 
ยังต้องประสบกับความทุกข์ 
ส่วนจิตที่ไม่ยึดการปรุงแต่งของขันธ์แล้ว 
จะสงบ และมีอาการเป็นหนึ่ง 
คือมีสภาวะเดียวกับนิพพาน 
จึงเรียกว่าจิตบรรลุนิพพาน หรือจิตบรรลุธรรม

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

หนังสือทางลัด สู่สันติสุข

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สุข หรือทุกข์ มันก็เป็นโมฆะ


ธรรมชาติ...
หรือธรรมดา มันเป็นเช่นนั้น...
ถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว
สุข หรือทุกข์  
มันก็เป็นโมฆะ ไม่มีความหมายกับใคร
ไม่มีความหมายกับจิต 
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย 
ผู้เข้าไปถึง...ธรรมแล้ว
มัน...มีอยู่  
แต่...ไม่มีความหมาย  
ท่านรับทราบไว้เฉยๆ ว่า...
สุข หรือทุกข์  
ร้อน หรือเย็น
ท่านรับทราบอยู่ ไม่ใช่ท่านไม่รับทราบ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา