การเจริญสติ คือการฝึกจิตให้มีนิสัยรู้เฉยก า ร เ จ ริ ญ ส ติ...
ก็คือการฝึกจิตให้มีนิสัยรู้เฉย
เห็นอย่างที่มันเป็น 
ไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน
ไม่ต้องตีราคาว่าดีหรือชั่ว......
เพราะถ้าตีราคาว่าดี...ก็อยากจะยึดครอง
ถ้าตีราคาว่าชั่ว...ก็อยากจะผลักไส

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ผู้อยู่เป็นสุขในโลก
เรื่องความผิดหวัง อนิจจัง มันมีอยู่ทั่วโลก 
และมีประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมา
ผู้ปฏิบัติทำจิตของตนไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม
เพราะความรู้เท่าเข้าถึงของจริงเท่านั้น 
จะอยู่เป็นสุขในโลก...

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร