จิตสงบเหมือนน้ำสงบ
เมื่อจิตของเราสงบภายในแล้ว
อุปมาเหมือนน้ำสงบ น้ำสงบแล้วก็ใส
ใสแล้วมองเห็นเหตุ มองเห็นผล ... 
มองเห็นบุญกุศล มองเห็นสุข
มองเห็นทุกข์ มองเห็นดี มองเห็นชั่ว

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

นกยังปล่อยวาง
เมื่อนกจับต้นไม้ต้นใด 
มันก็ถือว่าสักแต่จับอยู่เท่านั้น 
เมื่อบินไปแล้วก็หมดเรื่อง
ไม่มีความอาลัยกับต้นไม้นั้น

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

วางสุขและทุกข์เป็นทางสายกลาง
ท่านให้วางทั้งสุขและทั้งทุกข์
การวางทางทั้งสองได้นี้เป็นสัมมาปฏิปทา
ท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลาง

หลวงปู่ชา สุภัทโท