สุขก็คือมาจากทุกข์นั่นเอง


ความจริงสุขก็คือมาจากทุกข์นั่นเอง 
ทุกข์คือสุข เมื่อสุขเกิด ทุกข์เป็นเงา 
เมื่อทุกข์เกิด สุขเป็นเงา 
เมื่อไม่เข้าใจเช่นนั้น 
จึงกลายเป็นกิเลสอันหนึ่ง 
คือกลืนอารมณ์นั่นเอง 
ความสบาย ความสงัด ความวิเวก 
ความเย็นอันลึกซึ้งจับใจเกิดขึ้น 
แล้วก็เพลินไปในอารมณ์นั้นๆ 
คือ ติดอยู่ในนามธรรมอันพอใจนั้นเอง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by Cdd20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา