ให้สังเกตดูแต่ความปรุงแต่งของใจใจ ทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ ลองสังเกตดูซิ 
วันหนึ่งๆ ถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้ว 
เราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวัน 
และในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้น 
แสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกัน 
เพราะเรามีสติ เราจึงเห็นข้อบกพร่องของเรา.. 
เราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้น 
ให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมา
แล้วบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ 
ท่านว่าสติปัฏฐาน ๔ คือฐานที่ตั้งแห่งสติ 
พูดง่ายๆ ถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้ว 
สติบังคับสติไว้กับกายนี้แล้ว 
ปัญญาท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายนี้แล้ว 
เรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ใจที่ปลอดโปร่ง เพราะไม่จับกิเลสมาเป็นตนจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตเราทำความเข้าใจ ปั๊บ ยอมรับได้ มันจะวาง!เรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับว่า
ใจเรายอมรับ หรือ ไม่ยอมรับ
ถ้าใจยอมรับ ความทุกข์มันจะน้อยลงไปเลย
เพราะฉะนั้นการเข้าใจชีวิตเข้าใจโลก
อันนี้มีความสำคัญ
เวลาอะไรมากระทบเราจะปล่อยวางได้
เมื่อมีเหตุมากระทบ 
แล้วมันกระเทือนเข้าไปหาจิต 
จิตเราทำความเข้าใจ ปั๊บ ยอมรับได้ 
มันจะวาง!

ถ้าอยากจะ "ดับกรรม" 
ยอมรับ! เลย ยอมรับ!
ถ้ายอมรับได้จิตเราจะไม่ยินดียินร้าย
มันจะเข้าสู่หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
"ให้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้" 
อันนี้เป็นพื้นฐานเลย
ต้องรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้าย
วางเรื่องราวที่มันกลุ้มรุมจิตนั้น
มันก็ ปั๊บ เข้าไปสู่ความสงบระงับ
ไปสู่ความดับ ทุกข์ก็ดับได้

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา