ทำได้เพียงแค่รู้เท่าทันความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ใช่ปฏิบัติแล้ว “หมดทุกข์”
ทุกข์ ควร “กำหนดรู้”
ไม่ใช่ปฏิบัติแล้ว “หมดทุกข์”
“ทุกข์” หมดไปไม่เป็น
เมื่อกายกับจิตยังอาศัยกัน 
ทุกข์ของ “ขันธ์” ยังมีตลอดเวลา ...
แต่จิตที่จะไปติดข้อง ที่จะไปยึดถือ ไปลุ่มหลง 
ว่าทุกข์ให้โทษแก่เราอย่างนั้นอย่างนี้ 
ควรจะให้มันหายออกไป


พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เป้าหมายชีวิตทางธรรมคือพระนิพพาน ทุกคนสามารถถึงได้
เป้าหมายชีวิตทางโลกไม่มีใครเคยถึง
เพราะมันเปลี่ยนไปตามตัณหา..
เป้าหมายชีวิตทางธรรมคือพระนิพพาน..
ทุกคนสามารถถึงได้ ถ้าไม่ทิ้งความเพียร

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา